menu

Gmina Pasym blisko realizacji zadań przewidzianych

2016-12-30 12:56:03 (ost. akt: 2016-12-30 13:03:51)

w ramach członkostwa w Cittaslow

Gmina Pasym blisko realizacji zadań przewidzianych

w ramach członkostwa w Cittaslow

 

W dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2016 roku Burmistrz Miasta Pasym Cezary Łachmański uczestniczył w uroczystym podpisaniu wstępnych umów o przygotowanie do realizacji projektów objętych Ponadlokalnym programem rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim, w obecności Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina oraz Pani Sylwii Jaskulskiej i Pana Mirona Sycza. To niezwykle ważny krok przybliżający znacznie gminę Pasym do zrealizowania Zintegrowanego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, którego wartość została określona na 12 369 000,00 zł z czego dofinansowanie wyniesie 10 513 650,00 zł.

 

W ramach pozyskanych pieniędzy gmina Pasym zrealizuje następujące przedsięwzięcia:

 

  1. Rewitalizacja przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji społecznej o wartości 4 050 000,00 zł

Oś 8 – Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

w ramach RPO WiM 2014-2020

 

  1. Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej o wartości 5 150 000,00 zł

Oś 8 – Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

w ramach RPO WiM 2014-2020

 

  1. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej o wartości 792 000,00 zł

Oś 11 – Włączenie Społeczne

Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

w ramach RPO WiM 2014-2020

 

  1. Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury o wartości 2 089 000,00 zł

Oś 8 – Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

w ramach RPO WiM 2014-2020

 

  1. Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny o wartości 288 000,00 zł

Oś 11 – Włączenie Społeczne

Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

w ramach RPO WiM 2014-2020

 

Wszystkie wymienione powyżej inwestycje będą zrealizowane najpóźniej do końca 2018 roku.