menu

Szacowanie szkód łowieckich

2018-05-11 13:34:09 (ost. akt: 2018-05-11 13:39:20)

Zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:

imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Pasym – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy"
przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, pokój nr 14, P. Izabela Wojtecka, telefon. 89 621 20 11, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Szacowanie szkód łowieckich”.

Druki wniosków:

wzory-protokolow-szacowania-szkod-lowieckich-17675
zawiadomienie-o-planowanym-zbiorze-17676
zgloszenie-szkody-lowieckiej-17677