menu

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów

2020-06-16 21:00:08 (ost. akt: 2020-06-16 21:02:01)

na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Pasym.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
• być osobą pełnoletnią,
• zamieszkiwać na terenie danej gminy,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydat na rachmistrza terenowego:
• zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
• jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
• Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
• Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
• Informacja dotycząca RODO (zał. 3).
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie do dnia 08.07.2020r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym powyżej lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Adres doręczeń: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym.
Dodatkowe informacje w sprawie naboru udziela Anna Adamczyk tel. 572 771 558.