menu

ZAWIADOMIENIE

2021-11-23 12:12:27 (ost. akt: 2021-11-24 12:38:12)

Do WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓW PROGRAMU GRANTOWEGO "GRANTY PPGR"

W związku z trwająca weryfikacją wniosku Gminy Pasym o przyznanie dofinansowania w ramach programu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", zwracam się do wszystkich mieszkańców, którzy złożyli wnioski o pilne dokonanie uzupełnienia Państwa oświadczeń o następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wskazanym w oświadczeniu. Przykładowe dokumenty: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa itp.

2) dokument potwierdzający fakt zatrudnienia krewnego w zlikwidowanym PPGR. Przykładowe dokumenty: kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, lub książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR itp. - w przypadku jeśli nie dołączono dokumentów w pierwotnym terminie wyznaczonym przez gminę.

3) dokument poświadczający, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Przykładowy dokument: zaświadczenie ze szkoły.

Uzupełnień proszę dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2021 r poprzez złożenie dokumentów w siedzibie Gminy Pasym. Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia.