menu

Ogłoszenie O Naborze Dot. Usuwania Folii Rolniczych I Innych Odpadów Pochodzących Z Działalności Rolniczej

2023-01-23 18:28:27 (ost. akt: 2023-01-24 12:33:20)

Burmistrz Miasta Pasym informuje, że Gmina Pasym przystępuje do programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
W ramach dotacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Gmina, aby móc skorzystać z dofinansowania jest zobowiązana do przeprowadzenia inwentaryzacji w celu ustalenia ilości w/w odpadów.
W związku z powyższym, rolnicy prowadzący działalność na terenie Gminy Pasym, którzy są zainteresowani przekazaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag muszą złożyć stosowny wniosek o rodzajach i ilości posiadanych odpadów.
Kwota dotacji z NFOŚiGW może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów.
Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny zadania.
Dotacja stanowi pomoc publiczną, w związku z tym beneficjent wraz z wnioskiem zobowiązany jest złożyć oświadczenie o otrzymanej pomocy De minimis w rolnictwie i rybołówstwie w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat.
Druk wniosku oraz oświadczenie stanowiące załączniki do niniejszej wiadomości można pobrać również w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu w pokoju nr 15. Wnioski  należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, osobiście lub pocztą do dnia 24 lutego 2023 r. włącznie.
Uwaga!
odpady przeznaczone do utylizacji muszą być odpowiednio spakowane, oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione zawartości.


wniosek-na-zagospodarowanie-odpadow-rolniczych-58662