menu

Zakończenie inwestycji – Centrum Wspierania Rodziny

2019-04-09 14:26:45 (ost. akt: 2019-04-09 14:43:13)

8 kwietnia 2019 r. miało miejsce uroczyste zakończenie inwestycji gminnej pod nazwą: Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowanym i zmodernizowanym budynku po Miejskim Ośrodku Kultury. Wartość zadania to ponad 2 100 000 zł, z czego dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 wyniosło prawie 1 550 000 zł. Gratulacje w imieniu Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina złożyła Pani Jolanta Piotrowska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poświęcenia budynku dokonali Księża Józef Grażul i Witold Twardzik. Po przecięciu wstęgi przez Jolantę Piotrowską, Sylwię Jankowską – kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Andrzeja Kozikowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Cezarego Łachmańskiego wszyscy uczestnicy obejrzeli wyremontowany i wyposażony obiekt.
Co to jest Centrum Wspierania Rodziny i jakie działania będą w nim prowadzone?
Powstałe Centrum Wspierania Rodziny będzie placówką zapewniającą kompleksowe wsparcie dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach. Celem działalności placówki będzie wielopłaszczyznowe rozwiązywanie problemów poprzez:
1. Rozpoznanie i udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz pomocy psychologicznej rodzinom doświadczającym różnego typu kryzysów.
2. Pomoc rodzicom wobec zjawiska niewydolności opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinom z ograniczoną przez sąd władzą rodzicielską.
3. Poradnictwo prawno-społeczne (z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego) oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu.
4. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
5. Dostarczanie wiedzy na temat choroby alkoholowej i innych uzależnień (w tym od narkotyków i mediów cyfrowych np. Internetu) i możliwościach podjęcia profesjonalnej terapii.
6. Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego
7. Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym w trakcie leczenia, jak również po jego zakończeniu
8. Udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym.
9. Współpraca z innymi instytucjami mogącymi włączyć się w systemową i długofalową pomoc dla korzystających z usług Centrum Wspierania Rodziny
10. Inne zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Formy pomocy
• Konsultacje psychologiczne.
• Konsultacje prawne.
• Konsultacje terapeuty uzależnień.
• Dyżur Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
• Psychoterapia indywidualna.
• Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, doskonalące umiejętności i kompetencje wychowawcze dla rodziców.
• Warsztaty umiejętności społecznych.
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Inne grupy wsparcia np. dla osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
• Organizowanie rodzinnych pikników integracyjnych
• Organizowanie kreatywnych form spędzania czasu wolnego.

Zrewitalizowany budynek po Miejskim Ośrodku Kultury będzie stanowił siedzibę Centrum Wsparcia Rodziny. Wszystkie pomieszczenia oraz dostęp do sal szkoleniowych i zaplecza socjalnego są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.