menu

ODPADY KOMUNALNE I NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
Opłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na konto Gminy Pasym nr 09 8838 1060 2009 0600 0101 0029, podając w tytule przelewu dane składającego deklarację, identyfikację nieruchomości z deklaracji oraz dane za jaki okres dotyczy płatność.