menu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2022-12-12 12:01:38 (ost. akt: 2023-01-19 08:02:06)

1) Nazwa:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2) Opis ogólny:
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
3) Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 z późn. zm.).
4) Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2.Załączniki:
-do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
-zestawienie faktur VAT dołączonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- oświadczenie RODO,
- informacja DJP w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,
- obowiązkowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
5) Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym.
6) Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, którą wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku, następuje w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie
od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego.
- od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone
w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
6) Opłaty: Złożenie dokumentów nie podlega opłacie.
7) Tryb odwoławczy: Przysługuje.
8) Załączniki do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Zestawienie faktur

Klauzula RODO

Oświadczenie RODO

Klauzula RODO wraz z oświadczeniem

Wniosek o zwrot oryginałów faktur

Obowiązkowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Pobierz: klauzola-rodo-wraz-z-oswiadczeniem-57521.docx

Pobierz: klauzola-rodo-57522.docx

Pobierz: oswiadczenie-rodo-57523.docx

Pobierz: wniosek-o-zwrot-orginalow-faktur-57524.doc

wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-57525

Pobierz: zestawienie-faktur-57526.doc

pfron-inf-o-pr-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-w-rolnictwie-lub-rybolowstwie-inna-niz-2023-01-19-58507