menu

ORGANIZACJA URZĘDU

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

Schemat organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 101

BURMISTRZA MIASTA PASYM

z dnia 9 grudnia 2014 roku


w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 15 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Skreśla się § 31 ust. 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 15 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 1 kwietnia 2011 roku w dotychczasowym brzmieniu.

Wprowadza się § 31 ust. 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 15 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 1 kwietnia 2011 roku w nowym brzmieniu:

„§ 31. Czas pracy Urzędu:

Urząd pracuje we wszystkie dni robocze tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, z wyjątkiem czwartku, kiedy dzień pracy trwa od godziny 900 do godziny 1700. Kasa UMiG w Pasymiu pracuje w dni robocze w godzinach od 730 do 1430, z wyjątkiem czwartku, kiedy pracuje od 900 do 1530."

Pozostała treść Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 15 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 1 kwietnia 2011 roku nie ulega zmianie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015 roku.

Referaty Urzędu:
Referat Organizacyjno - Społeczny
Referat Rozwoju Gminy
Referat Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego