menu

REFERAT ROZWOJU GMINY

2015-11-13 08:23:06 (ost. akt: 2019-06-13 12:31:54)Do zadań REFERATU ROZWOJU GMINY należy w szczególności:

1. W zakresie inwestycji:

1)Prowadzenie inwestycji gminnych,
2)Uzgadnianie inwestycji realizowanych na terenie gminy,
3)Inicjowanie realizacji inwestycji gminnych z zakresu infrastruktury technicznej (systemów: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w energię cieplną, budownictwa komunalnego, energetyki, usuwania i unieszkodliwiania nieczystości stałych, gminnej sieci drogowej);
4) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wzmacniania i rozwoju gminy;
5)Przygotowanie niezbędnych materiałów i wykonywanie czynności organizacyjnych związanych ze współdziałaniem z zakładami i jednostkami organizacyjnymi gminy;
6)Przygotowywanie dla potrzeb Burmistrza Miasta oraz w celu przedstawienia właściwym jednostkom sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji na temat realizowanych zadań;
7) Nadzór oraz rozliczanie inwestycji, dokonywanie odbiorców częściowych i końcowych;
8)Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji;
9)Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
10)Prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę,
11)Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków;
12)koordynacja działań związanych z udzielaniem zamówień publicznych prowadzonych przez inne referaty.

2. W zakresie drogownictwa:

1)Opracowywanie projektów i planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg oraz obiektów mostowych;
2) Organizowanie i koordynowanie prac w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych;
3) Organizowanie i bieżący nadzór nad kapitalnymi remontami dróg gminnych;
4) Opracowywanie projektów rozwoju lokalnej sieci drogowej oraz prowadzenie spraw w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych;
5) Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych;
6) Prowadzenie ewidencji dróg gminnych;
7) Prowadzenie spraw związanych z odśnieżaniem dróg i usuwaniem gołoledzi na drogach;
8) Prowadzenie spraw związanych z lokalizowaniem w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką lub potrzebami ruchu, wykonywaniem w pasie drogowym wszelkich robót lub wykorzystywaniem go w celach innych niż transportowe;
9) Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i reorganizacji ruchu drogowego, utrzymania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
10) Wnioskowanie w sprawach lokalnej komunikacji, rozkładów jazdy i lokalizacji przystanków.

3. W zakresie planowania przestrzennego:

1)opracowywanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2)dokonywanie okreswych skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
3)naliczanie opłat adiacenckich i planistycznych,
4)sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji;
5)prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
6)prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę,

4. W zakresie gospodarki gruntami i rolnictwa:

1) Prowadzenie spraw związanych z ewidencją gruntów stanowiących własność Gminy;
2) Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów stanowiących własność Gminy;
3) Prowadzenie spraw związanych z dzierżawami nieruchomości stanowiących własność Gminy;
4) Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej /Dz.U z 1999 r. Nr 66, poz. 752 z późn. zm./ i Rozp. Min. Rol. i Gosp. Żywn. z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfikacyjnych (Dz.U.Nr 13 poz.120 z późn. zm.);
5) Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach /Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 674 z późn. zm./;
6) Prowadzenie spraw z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. /Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm./;
7) Występowanie z żądaniami, gdy właściciel lub użytkownik nie odbudował lub nie wyremontował w terminie obiektu zabytkowego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, przeniósł własność nabytej działki na rzecz Gminy za odpowiednim wynagrodzeniem;
8) Naliczenie opłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd ;nieruchomości stanowiących własność Gminy;
9) Przygotowanie decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach użytkowania, zarządu i użyczenia;
10) Orzekanie o wygaśnięciu praw użytkowania i zarządu;
11) Przyjmowanie wniosków o przyjęcie zbędnych nieruchomości lub ich części;
12) Tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miasta;
13)Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy;
14) Prowadzenie przetargów na sprzedaż i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych;
15) Przygotowanie i przeprowadzenie spisów rolnych.
16) Oznaczanie nieruchomości i prowadzenie ich rejestru;
17)Zatwierdzanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

5. W zakresie ochrony środowiska:

1) Opracowywanie prognoz i programów ochrony środowiska i ochrony przyrody; Udzielanie pomocy organizacjom społecznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska;
3) Współdziałanie z poza gminnymi instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska;
4) Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz.1229 z późn. zm.);
5) Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zm)
6) Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.629 z późn. zm.)
7) Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.)
8) Opracowywanie wniosków na pozyskanie dotacji i subwencji;
9) Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, zadrzewień i zakrzaczeń na gruntach indywidualnych i gruntach gminnych (z wyłączeniem zadrzewień stanowiących lasy).
10) Realizacja zadań wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie (Dz. U. Nr 132, poz. 622).

6. Koordynowanie spraw związanych z gospodarką lokalową.

1)administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynków ,
2)przygotowanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania oraz osób zwolnionych z zakładów karnych,
3)przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,
4)egzekucja w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
5)ustalanie stawki czynszu i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe, Referat współdziała z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

7. Prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych i wojennych.

8. W zakresie ochrony danych osobowych:

Nadzór nad przestrzeganiem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 ze zmianami), w szczególności – ochrona zbiorów danych wymagających rejestracji.

9. Zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

1) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny;
2) współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony;
3) orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniu gospodarstwa rolnego i uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
4) udzielanie przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodzin oraz pokrywanie należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych;
5) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na rzecz obronności kraju;
6) tworzenie formacji obrony cywilnej;
7) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
8)udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym.

10. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności:

1) dokonywanie przeglądów stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy, sporządzanie zaleceń i wniosków, określanie kierunków zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów i innych miejscowych zagrożeń;
2) podejmowanie czynności mających na celu utrzymanie, wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczym jednostkom straży pożarnej na terenie gminy;
3) prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentów i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnej oraz wystawienia i rozliczania kart drogowych i eksploatacyjnych dla pojazdów pożarniczych;
4) inicjowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
5) organizowanie szkoleń i doskonalenia pracowników w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.