menu

Podatek od Środków Transportowych

2020-12-03 12:58:14 (ost. akt: 2024-02-01 09:36:58)

1. Informacja dla Podatnika1. Nazwa:
Podatek od środków transportowych
2. Opis ogólny:
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; autobusy.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
3. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.);
• Stawki podatku na 2021 r. określone są w Uchwale Nr XIX/158/2020 Rady Miejskiej w Pasymia z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy z dnia 9 listopada 2020 r., poz. 4516).
4. Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A.
5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
Osoby fizyczne oraz osoby prawne są zobowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1 a na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności odpowiednio skorygować w/w deklaracje.
Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września roku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b. do dnia 15 września danego roku - II rata;

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest  jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
6. Opłaty
Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu Bank Spółdzielczy w Szczytnie oddział w Pasymiu nr konta 86883810602009060001010001.
Od należności nie uregulowanych w ustawowym terminie zapłaty naliczane są odsetki.
Podatek lub rata podatku, nie zapłacone w terminie płatności, podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i działającego w jego imieniu poborcę skarbowego, co naraża podatnika na ponoszenie dodatkowych kosztów egzekucyjnych.
7. Miejsce i sposób składania dokumentów:
Prawidłowo wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio na w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu ul. Rynek 8, 12-130 Pasym.
8. Tryb odwoławczy:
Od decyzji podatkowych mogą być wnoszone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się do organu, który wydał zaskarżoną decyzję, powinno ono zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.
9. Opłaty:
Złożenie dokumentów nie podlega opłacie.
Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
10. Wymagane załączniki:
• W przypadku czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu należy do deklaracji DT-1, DT-1/A dołączyć kserokopię decyzji Starosty Powiatowego w Szczytnie o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
• W przypadku zbycia pojazdu należy do deklaracji DT-1, DT-1/A dołączyć fakturę zbycia pojazdu
• W przypadku nabycia pojazdu należy do deklaracji DT-1, DT-1/A dołączyć fakturę i dowód rejestracyjny
• W przypadku wyrejestrowania pojazdu z ruchu należy do deklaracji DT-1, DT-1/A dołączyć kserokopię decyzji Starosty Powiatowego w Szczytnie o wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu.
11. Uwagi:
Obowiązek podatkowy oraz wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
12. Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:
Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Finansowym Księgowość, Podatek Od Środków Transportowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, pokój nr 1,
Tel. (89) 6212011, wew 45
13. Załączniki aktywne:

Uchwała Nr LI_387_2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok. - 5560

Klauzula informacyjna RODO

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#DT-1

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#DT-1A

https://www.podatki.gov.pl/media/3604/dt-1a-06-03.pdf

dt-1-podatek-od-srodkow-transportu-36476

zalacznik-do-dt-1-36477