menu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

2016-12-05 15:17:50 (ost. akt: 2016-12-07 12:05:34)

Pasym: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Pasym: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650.

 

Numer ogłoszenia: 318784-2016 z dnia 06.10.2016r.

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Pasym, krajowy numer identyfikacyjny 53831400000, ul. ul. Rynek  8, 12130   Pasym, woj. warmińsko-mazurskie, państwo , tel. 089 6212010 w. 35, e-mail umig@pasym.pl, faks 896 212 011. Adres strony internetowej (URL): www.pasym.pl Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) :

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Nie dotyczy

 

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak www.pasym.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak www.pasym.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie Nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

nie adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Operator Pocztowy Adres: Urząd Miasta i Gminy w Pasmiu, ul. Rynek 8, 2-130 Pasym

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) Nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 Numer referencyjny: RRG.271.10.2016 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 – w zakresie objętym w dokumentacji: projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowę, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje m. in.: 1) wykonanie pomiarów geodezyjnych; 2) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 3) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, w tym: oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu; 4) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie objętym dokumentacją projektową 5) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 6) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy; 7) zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku ziemi. II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) : Wartość bez VAT: 3599640.98 Waluta:

PLN (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/06/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: - udokumentuje wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi kategorii publicznej o nawierzchni bitumicznej, o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda. - posiada osobę/osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia w zakresie wykonawczym robót drogowych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w punkcie 2 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy Pzp. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ) b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ); Minimalne wymagania Zamawiającego opisane w Rozdziale VI. punkt 1. 2) litera c) niniejszej SIWZ, c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wzór - załącznik nr 6 do SIWZ).

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: Nie dotyczy

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony kosztorys ofertowy; 2) Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz podwykonawców; 3) Szczegółowy harmonogram wykonania robót, określający asortyment i zakres robót oraz planowany termin ich wykonania; 4) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy 5) Potwierdzenie wniesienia wadium – zgodnie z rozdziałem X punkt 5 niniejszej SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Pasymiu nr konta 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650" 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa u ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny termin dokonania zlecenia przelewu. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 5 (sekretariat) - w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców: Maksymalna liczba wykonawców:   Kryteria selekcji wykonawców: Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie Informacje dodatkowe: Nie dotyczy Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie Informacje dodatkowe: Nie dotyczy W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji

40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Nie dotyczy: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Nie dotyczy Informacje dodatkowe: Nie dotyczy IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy Wstępny harmonogram postępowania: Nie dotyczy Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Nie dotyczy Informacje dodatkowe: Nie dotyczy IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Nie dotyczy Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe: Nie dotyczy IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; na nr konta bankowego Zamawiającego: 86 8838 1060 2009 0600 0101 0001 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w rozdziale I A niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 9. Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną uregulowane w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą.

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące zmiany terminu: 1. będącej następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 2. możliwości wykonania robót zamiennych lub zamiany materiałów i urządzeń, w przypadkach określonych w SIWZ; 3. na skutek działania siły wyższej; 4. z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą spowodować obniżenie jakości wykonanych robót lub też uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawcę, iż pozostałe do wykonania roboty nie mogły być zrealizowane ze względów technologicznych wcześniej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zamawiający rozumie przez sprzyjające warunki atmosferyczne, warunki przy których dopuszczone jest wykonywanie robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym Nie dotyczy IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21/10/2016, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Nie dotyczy Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Oferty wraz z oświadczeniami muszą być sporządzone w języku polskim. IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

 

BURMISTRZ MIASTA PASYM

 

/-/ Cezary Łachmański
ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1476n-pasym-dzwierzuty-od-km-2-149-92-do-km-6-650-8706


zalacznik-nr-1-do-zawiadomienia-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1476n-pasym-dzwierzuty-8161
zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1476n-pasym-dzwierzuty-od-km-149-92-do-km-6-650-8162


sst-d-09-01-01-zielen-drogowa-7664

wyjasnienie-tresci-siwz-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1476-pasym-dzwierzuty-od-km-2-149-92-do-km-6-650-7665


siwz-7435

zal-nr-11l-do-siwz-karty-otworow-7436

zal-nr-9a-do-siwz-przedmiar-drogowy-7437

zal-nr-9b-do-siwz-przedmiar-elektryczny-7457

zal-nr-10a-do-swiz-specyfikacja-elektryczna-7439

zal-nr-10b-do-siwz-specyfikacje-drogowe-7440

zal-nr-11a-do-siwz-projekt-wykonawczy-drogowy-7441

zal-nr-11b-do-siwz-rysunek-d-1-plan-sytuacyjny-7442

zal-nr-11c-do-siwz-rysunek-d-2-przekroje-normalne-7443

zal-nr-11d-do-siwz-rysunek-d-3-przepust-7444

zal-nr-11e-do-siwz-rysunek-d-4-zjazd-z-betonu-asfaltowego-7445

zal-nr-11f-do-siwz-rysunek-d-5-zjazd-z-kostki-7446

zal-nr-11g-do-siwz-psor-opis-techniczny-7447

zal-nr-11h-do-siwz-rysunek-nr-2-plan-sytuacyjny-7448

zal-nr-11i-do-siwz-rysunek-nr-1-szkic-orientacyjny-7449

zal-nr-11j-do-siwz-projekt-elektryczny-7450

zal-nr-11k-do-siwz-rysunek-nr-1-7451

zal-nr-11l-do-siwz-rysunek-nr-2-7452

zal-nr-11m-do-siwz-opis-7458

zal-nr-11n-do-siwz-profil-geologiczny-7454

Pobierz: zalacznik-nr-8-do-swiz-projekt-umowy-7460.doc

protokol-z-otawarcia-ofert-rozbudowa-drogi-powiatowej-pasym-dzwierzuty-7767