menu

Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do CEEB

2023-11-14 14:33:25 (ost. akt: 2023-11-14 14:33:48)

Szanowni Państwo,

przypominamy, że po dniu 30 czerwca 2022r. w dalszym ciągu są przyjmowane i wprowadzane deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 438 ze zm.) właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Sankcje za brak złożenia deklaracji

Art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji.
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana ma zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.